domingo, 17 de marzo de 2013

Doc. -22-. Adj. 6º Charrades por Lola Bielsa

Charrades de Fabara Autor: Lola Bielsa Masdeu “Sabata” Revista: “Lo Portal” (Nonasp) nº 95


Fecha: juliol-agost 1992A la dreta, traducsió al “Lliterá” de la Llitera de Uesca.“És més lladre que Cassola”A Felip, de txiquetet li va mossar un ruc que li dixe

una cicatrís al làbio. Ere traginer d'ofici.

Se'n va anar a Barcelona, va estar tres anys i después

torne a Batea. Se ven pa soldat, a una quinta de la reina.

L'any 1.856 deserte de l'etxèrcit (guerra de Marruecos).

I de València a Tortosa se les apanye sense pagar

la fonda. Al desembre va a ca Juan Bautista Figueras

-ric comerciant de Xerta- se declare facciós i li demane

800 duros. Lo detenen i el lleven a Tortosa.

Té amics que li aiden a futxir pero no ho conseguís.

Lo condenen a 16 anys de presó a Barcelona.

De Barcelona lo lleven a les obres del Canal d'Urgell,

d'allí s'escape enganyant al capatàs i disfrassat,

en 30 presos més. Lo detenen i el lleven a Lleida.

Se torne a escapar i el 2-3-1861 va a Batea a veure

a Pau Figueras, lo lleve als Plans de Caseres,

l'estrangule i en dos pedres lligaes al coll lo tire

a una bassa. En papers firmats en blanc per Pau

li demane a la seua dona -Miguela- 16.000 duros.

Ni lleven 3.000. Lo 15 de març se descubrís

lo cadaver.S'escape en les ferradures del cavall al revés.

Se canvie de nom: Federico Estella. L'etxèrcit

li interferís una carta dirigida a su txermà, a on

li divee que estae a Sevilla (plegae el paper com si

fuere un abanico i escrivie al llom). Dos comisionats

lo troben a una fonda, lo detenen

i el lleven a Gandesa. Li fan Consell

de Guerra per lo d'Urgell i el condenen

a que s'ejecuto la sentència a Batea.Lo dia 2 de txuriol de 1861 lo lleven a Batea

i el fusilen en lo demà en 4 tiros a la plaça.

L'enterren davant de la iglésia, quan tenie

28 anys, pa que el píson tots los que vaen

a missa.La seua família, queviu a Gandesa, mai la pise,

pa entrar a la iglésia la voltetxe.Tomás Figueras de Batea, fill de Pau, se va casar en

Susana, la filla de Miguel Bielsa “Belsa", de Fabara.Molts agüelos de la comarca se saben més o menos

de memoria trossos d’este llibret que va editar

la familia Figueres. Admirat per uns i despreciat

per uns altres, la seua vida s’ha convertit

en una leienda que ha dixat frasses fetes

que formen part de la nostra cultura:“És més lladre que Cassola”ederación de Apdo. de correos 150

sociaciones Pº. Constitución, s/n, Estación

ulturales del 22520 - FRAGA - (Huesca)

ragón (974) 47 23 50 – 47 11 64

riental FAX: (974) 47 05 46

“És mes lladre que Cassola”A Felipet, de petitet li ba mosegú un somá que li dixe

una cicatrís al llabio. Ere traginer d’ofici

Se’en ba aná a Barcelona. Ba está tres añs y después

torne a Batea. Se ben pa soldat, a una quinta de la reina

L’añ 1856 deserte de l’ejersit (guerra de Marruecos)

Y de Valencia a Tortosa se les apañe sense pagá

la fonda. Al diciembre va a casa Chuan Bautista Figueres

-ric comerciant de Xerta- se decllare facciós y li demane

800 duros. Lo detenen y lo porten a Tortosa.

Té amics que li achuden a escapá pero no ue consegu´s.

Lo condenen a 16 añs de prisió a Barcelona.

De Barcelona lo porten a les obres del Canal d’Urgell

d’allí se escape engañan al capatás y disfrasat,

en 30 prisionés mes. Lo detenen il porten a Lleida.

Se torne a escapá y lo 2-3-1861 va a Batea a veure

a Pau Figueras. Lo porte als Pllans de Caseres,

l’estrangule y en dos pedres lligades al coll lo tire

a una basa. En papés firmats en bllanc per Pau

li demane a la seua dona –Miguela- 16.000 duros.

L’in porten 3000. Lo 15 de mars se descubrís

lo cadaver.S’escape en les farradures del caball al rebés.

Se cambìe de nom: Federico Estella. L’ejérsit

li interferís una carta dirichida a son chermá, agon

li dibe que estabe a Sevilla(Pllegabe el papé com si

fos un abanico y escribie al llom). Dos comisionats

lo troben a una fonda , lo detenen

y lo porten a Gandesa. Li fan Consell

de Guerra per lo d’Urgell y el condenen

a que s’ejucute la sentencia a Batea.Lo día 2 de Churiol de 1861 lo porten a Batea

y lo fusilen en lo demá en 4 tiros a la pllasa.

L’enterren deban de la esgllesia, quan tenie

28 añs, pa que lo chafen tots los que baiguen

a misa.La seua familia, que biu a Gandesa, mai la chafe,

pa entrá a la esgllesia li done la vuelta.Tomás Figueras de Batea, fill de Pau, se ba casá en

Susana, la filla de Miguel Bielsa “Belsa” de FabaraMols yayos de la comarca se saben més o menos

de memoria trosos d’esto llibret que ba editá

la familia Figueres. Admirat per uns despresiat

per uns altres, la seua bida s’ha conbertit

en una leyenda que a dixat frases feites

que formen part de la nostra cultura:“És més lladre que Cassola”No hay comentarios:

Publicar un comentario